PSB is being developed by Pooya Paridel.
شركت مديريت فناوري بورس تهران
Tehran Securities Exchange Technology Management Co
تنظیمات دیده بان بازار

ذخیره و بازیابی تنظیم ها:

کلیه تنظیم ها، سبدها، فیلتر و قالب های شما بر روی مرورگر اینترنت شما ذخیره می گردد. برای تهیه پشتیبان بر روی سرور ما و بازیابی آن در هنگام نیاز و یا انتقال این تنظیم ها به کامپیوتر دیگر از این بخش استفاده کنید.

سرعت بروز رسانی:

اطلاعات در بازه های قابل تعریف از سرور به کلاینت شما منتقل می گردد. شما می توانید سرعت انتقال را به دلخواه کم یا زیاد کنید. همچنین می توانید انتخاب کنید که اطلاعات جدید با رنگ مشخص گردند.

نحوه نمایش دیده بان بازار:

در این بخش می توانید همه نمادها یا فقط نمادهای معامله شده را برای نمایش انتخاب کنید. همچنین در صورتی که یک گروه یا یک سبد را برای نمایش انتخاب کرده اید می توانید با انتخاب نمایش همه نمادها آن سبد یا گروه را خاموش کنید.