PSB is being developed by Pooya Paridel.
شركت مديريت فناوري بورس تهران
Tehran Securities Exchange Technology Management Co
قالب و فرمت فیلتر

قالب ساده:

در این روش شما می توانید از فیلد های اطلاعاتی، عملگرها و توابع پیش ساخته استفاده کنید. هر فیلتر می تواند از تعدادی شرط تشکیل شود که با عملگر های and , or از هم جدا شده اند. برای مثال:

(pl) > 1000 && (pc)>1000

قالب کد نویسی:

در این روش علاوه بر امکانات بالا می توانید برنامه خود را بنویسید. در برنامه شما می توانید توابع جدید بسازید، دستورات حلقه، شرط، تعیریف متغیر و ... را استفاده کنید. در این حالت باید قالب زیر را استفاده کنید:

true==function()
{
    //------------------محل تعریف توابع شما-----------------------

 

 

    //------------------محل تعریف برنامه شما---------------------

  
}()

برنامه شما می بایست دو مقدار true و یا false را برگرداند. در صورت برگشت مقدار true یعنی نماد مورد نظر در دیده بان نمایش داده شود و مقدار false یعنی نماد نمایش داده نشود. در برنامه شما ابتدا می بایست توابع خود را تعریف کنید سپس می توانید از آن توابع در برنامه خود استفاده کنید. برای مثال کد ساده مثال قبل را می توان در قالب کد نویسی بصورت زیر دوباره نویسی کرد:

true==function()
{
        if((pl) > 1000 && (pc)>1000)
        {
        return true;
    }
        else
        {
        return false;
    }    
}()

در مثال زیر ابتدا یک تابع ساخته می شود که کمترین قیمت 21 روز را حساب می کند و سپس از آن تابع در کد استفاده می شود:

true==function()
{
    var MinPrice=function(){

        var min=[ih][0].PriceMin;
        var ipos;

        for(ipos=0;ipos<21;ipos++)
                if(min>[ih][ipos].PriceMin)
                  min=[ih][ipos].PriceMin;

        return min;
    };

        if((pl)<MinPrice())
        {
        return true;
    }
        else
        {
        return false;
    }    
}()